DEVREMÜLK ALIRKEN DİKKAT EDİLECEKLER

 

Eğer satın almak istenilen mülkün tamamı ile kullanımı değil de belirli bir işletim sistemi içerisinde yılın belirli dönemleri kullanım hakkı verilmekte ise, bu sisteme devremülk adı verilmektedir. Bir devremülk alınırken dikkat edilmesi gereken devremülk mü devre tatil mi satıldığıdır. Devremülk alımında mülkün tapusu kişinin üzerine geçmekle beraber devre tatillerde ilgili binanın belirli bir süre için kullanımı satılmaktadır. Dolayısı ile satın almak istediğiniz tatilin kişiye ait bir taşınmaz olarak mı yoksa 20-30 yıl gibi uzun ama belirli bir süre ile kısıtlı olarak sunulan tatil hakkı olarak mı satıldığının araştırılarak durumun öğrenilmesinde büyük faydalar vardır.

          

Müşterek mülkiyet payına bağlı bir irtifak hakkıdır. Mesken olarak kullanılmaya elverişli bir yapı ve bağımsız bölümün ortak maliklerinden her biri lehine bu yapı veya bağımsız bölümünden yılın belli dönemlerinde istifade hakkı müşterek mülkiyet payına bağlı bir irtifak hakkı kurulabilir. Bu hakka Devre mülk hakkı denir.

 

1-Devre mülk hakkı ancak mesken nitelikli kat mülkiyetine veya kat irtifakına

   çevrilmiş veyahut müstakil yapılarda kurulabilir.

2-Aksi resmi senetle kararlaştırılmadılça devre mülk hakkının bağlı olduğu pay,

   devrelerin sayı ve süreleri esas alınarak eşit bir biçimde belirlenir.

3-Devre mülk üzerinde bu hakla bağdaşan ayni haklar kurulabilir. Devre mülk

   hakkı devir edilebilir ve mirasçılara geçer.

4-Bir yıl içindeki devrelerin tamamı tapu sicilinde gösterilmelidir.

5-Devre mülk hakkının yılın belirli dönemlerine ayrılması ve 15 günden daha az

   süreli olmamalıdır.

6-Sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa devre mülk hak sahibi bu hakkın

   kullanımını başkalarına bırakabilir.

7-Ana taşınmaz mal ile bağımsız bölümlerin ve müstakil yapıların tapu

   kütüklerinin beyanlar hanesine bağımsız bölüm veya yapı üzerinde devre mülk

   hakkı kurulduğu işaret edilir. Düzenlenecek tapu senedinde de bu husus

   belirtilir.                                                               

8-Üzerinde devre mülk hakkı kurulacak yapı veya bağımsız bölümlerin ortak

   malikler arasında dönem süresi devir ve teslimi ile istifade şekil ve usulleri, yö

   neticilerin seçimi ile hak ve sorumlulukları büyük onarım için ayrılacak dönem,

   bakım masrafları gibi hususlar devre mülk sözleşmesinde belirlenir. Bu

   hususları içeren ve bütün hak sahiplerince imzalanan devre mülk sözleşmesi

   resmi senede eklenir ve tapu kütüğünün beyanlar hanesinde gösterilir.

9-Kat mülkiyetine çevrilmiş birden fazla bağımsız bölümlerden bazılarının

   üzerinde devre mülk hakkı kurulması aksi yönetim planında

   kararlaştırılmamışsa diğer bağımsız bölüm maliklerinin izinlerine bağlı değildir.

10-Devre mülk hakkı sahibi bu hakkın kurulduğu taşınmazların eklenti ve ortak

   yerlerinden hissesi oranında ve kendisine ait olan süre içinde kullanma hakkına

   sahiptir.

11-Üzerinde devre mülk kakkı kurulan yapı veya bağımsız bölümün ortak

   malikleri aksi sözleşmede kararlaştırılmamışsa şüyuun giderilmesini

   isteyemezler.

12-Devre mülk hak sahipleri kendilerine ayrılan ve tapu sicilinde belirtilen dönem

   süresi sonunda kullandıkları bağımsız bölüm veya yapıyı sözleşme hükümleri

   gereğince boşaltmaya ve yeni hak ve dönem sahibine teslime mecburdur.

13-Dönem süresi sonunda tahliye olmadığı takdirde yararlanacak olan dönem

   sahibinden birisi veya yöneticinin tapu kaydını ve sözleşmeyi talebine ekleyerek

   ibraz etmesi halinde mahallin en büyük mülki amirinin emri ile başkaca bir

   işlem ve tebligata gerek kalmadan derhal zabıtaca boşalttırılır. İdare ve yargı

   organlarına yapılacak başvuru bu boşaltma işlemini durdurmaz. Tarafların

   kanundan ve sözleşmeden doğan hakları saklıdır.

14-Devre mülk hakkı sahiplerinin hak ve borçları yetki ve sorumluluklarının tespit

   ve uyuşmazlıkların çözümlenmesinde, bu konuda sözleşmede veya yönetim

   planında hüküm bulunmayan hallerde Türk medeni kanunu ve ilgili diğer kanun

   hükümleri uygulanır.

15-Anlaşmazlıklar ana gayrimenkulun bulunduğu yerdeki sulh hukuk

   mahkemesinde çözümlenir.